3.International 21.National Public Health Congress, 3.International 21.National Public Health Congress

Font Size: 
BİR TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI, İÇ HASTALIKLARI VE HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALLARI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KANSERLER KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
dilek yıldırım, Zeynep Kaya, Burak Uzay, Cansu Doğan, Elif Baştürk, Elif Eşcan, Elif Özlem Bayraktar, Fatma Karataş, İlke Diren Albayrak, Mert Demirel, Sema Aydın, Yunus Şamil Gönüldenk, Ali Naci Yıldız, Nursel Çalık Başaran

Last modified: 2019-10-08

Abstract


Giriş ve Amaç: Yılda 1,9- 2,3 milyon kişi çalışma ortamlarına bağlı nedenlerden dolayı (%29’u mesleki kanserler) hayatını kaybetmektedir. Türkiye’de “iş ve meslek hastalıkları” yan dal eğitimini iç hastalıkları, halk sağlığı ve göğüs hastalıkları uzmanları alabilmektedir. Çalışmada, bu alanlarda uzmanlık eğitimi almakta olan hekimlerin mesleki kanserler konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte kesitsel çalışmanın evreninini Mayıs 2019’da, 120 iç hastalıklari, 28 halk sağlığı, 13 göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimi almakta olan toplam 161 hekim oluşturmuş, %86,3’ü araştırmaya katılmıştır (n=139). Araştırmanın yapılabilmesi için Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan yazılı izin alınmıştır. Veriler 22 soruluk anket formu ile gözlem altında toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 23.0 programı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler yüzde ve ortalamalar halinde verilmiş, kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki- kare testi kullanılmış ve p değeri için 0,05 altı anlamlı kabul edilmiştir. Araştırma sonrasında bilgi sorularının doğru yanıtları, hazırlanan poster aracılığıyla ilgili anabilim dalları ile paylaşılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 27,47±2,15 (24-40)’tir, %41’i birinci yıl asistanıdır. Katılımcıların %46,0’ı mezuniyet öncesinde, %18,7’si mezuniyet sonrasında mesleki kanserlere yönelik eğitim almıştır. Dörtte üçü (%74,1) hastanelerinde “Meslek Hastalıkları Polikliniği” bulunduğunu doğru bilmiş, %23’ü ise iş ve meslek hastalığı yan dalı hakkında bilgisi olmadığını belirtmiştir. %69,1’i hastalarının mesleğini “her zaman”, %63,3’ü halen yaptığı işi “her zaman”, %28,8’i önceden yaptığı işleri “her zaman” sorguladığını belirtmiştir. Mesleki kanserden şüphe duyduğunda katılımcıların %58,3’ü hastayı meslek hastalıkları polikliniğinin olduğu bir hastaneye; %51,1’i onkoloji bölümüne sevk edeceğini belirtmiştir. Meslek hastalıklarının tamamının korunabilir olduğu önermesine, katılımcıların %32,4’ü “kesinlikle katılıyorum”, %43,2’si “katılıyorum” yanıtını vermiştir. Bugüne kadar hastalarında meslek hastalığı ve mesleki kanserden şüphelenen hekimlerin yüzdesi göğüs hastalıkları bölümünde diğer bölümlere göre daha büyüktür (p=0,019). Mezuniyet öncesi ve sonrasında meslek hastalıkları ve mesleki kanserlerle ilgili eğitim alanların sıklığı halk sağlığı asistanlarında daha fazladır (p<0,001).

 

Sonuç ve Öneriler: Meslek hastalıkları ve mesleki kanserler hakkında eğitim alan katılımcıların almayanlara göre mesleki kanser şüphesinde izlenmesi gereken yolları, anamnez alırken sorgulaması gerekenleri ve konu hakkında yazılmış olan bazı önermelerin doğru/ yanlış olma durumlarını daha fazla sıklıkta doğru bildikleri saptanmıştır. Tıpta uzmanlık eğitimi program içerikleri ve sürelerinin düzenlenmesi, meslek hastalıkları hastanesi ziyaretleri veya rotasyonları, iş ve meslek hastalıkları yan dalı ile ortak çalışmalar sürdürülmesi, bilgi eksikliğini gidermek amacıyla faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki kanserler, meslek hastalıkları, iş ve meslek hastalıkları yan dalı